Opći uvjeti najma

"Classe rent a car" tj. tvrtka Eurodom d.o.o. je u daljnjem tekstu "Najmodavac".

"Najmoprimac" je osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje pod ovim uvjetima o najmu.

"Vozač 1" znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz Najmoprimca.

"Vozač 2" znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz Najmoprimca. Najmoprimac se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava uvjete najma.

"Vozilo" znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu.

"Najmoprimac, vozač 1 i vozač 2" u daljnjem tekstu ugovora podrazumijevaju se jednom riječju "Korisnik".

U ovim uvjetima najma vozila iznajmljivatelj vozila "Classe Rent a car" (Najmodavac) iznajmljuje Vama (Najmoprimcu) točno označeno vozilo u najam u zasebnom Ugovoru o najmu i Vi ste suglasni sa svim uvjetima najma kao osnovnim pretpostavkama Ugovora o najmu. Svojim potpisom na ugovor o najmu i preuzimanjem vozila potvrđujete svoju suglasnost sa ovim uvjetima najma te preuzimate obveze prema svim stavkama Ugovora o najmu.

1. Ovlašteno upravljanje vozilom: Unajmljenim vozilom mogu upravljati samo osobe starije od 21 godine, koje posjeduju ispravnu vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

2. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, tj. ne smije se istim koristiti:
a) osoba koja nije navedena kao korisnik na Ugovoru o najmu; b) za plaćeni prijevoz putnika i dobara, te za prijevoz lako zapaljivih, otrovnih ili drugih opasnih tvari; c) po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava ili osobnih podataka; d) za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine ili poduke vožnje; e) za pogon ili vuču nekog drugog vozila ili objekta; f) osoba pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga; g) dok vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno, ili se nije poštovalo ograničenje broja putnika i prtljage navedeno u dokumentima vozila; h) van granica Europske Unije, te van prometnica I, II i III reda; i) nepoštivanjem ograničenja brzine ili drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi i brzinom većom od dozvoljene - 90km/h za ceste I. reda, 50 km/h na cestama II. I III. reda, 130 km/h po autocestama; j) kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe.

Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. Najmodavac se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika.

3. Preuzimanje i vraćanje unajmljenog vozila: Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je Najmodavac, a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i "Check out – check – in" obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno na strani 1. Ugovora o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

Najmoprimac je obvezan vratiti Vozilo unutar radnog vremena Najmodavca, najkasnije u ugovoreno vrijeme povrata Vozila. U protivnom Najmodavcu pristoji pravo jednostranim radnjama vratiti Vozilo u svoj neposredni posjed, dok se Najmoprimac u ovom slučaju odriče posjedovne zaštite i naknade bilo kakve štete. Najmoprimac snosi sve troškove koji nastanu uslijed vraćanja Vozila (odvjetničke, troškove agenata, detektiva ili bilo kojeg drugog posrednika kojeg Najmodavac angažira da u ime Najmodavca poduzme radnje u svrhu oduzimanja Vozila od Najmoprimca).

4. Plaćanje računa: Korisnik se obavezuje podmiriti račun unutar 24 sata od primitka računa, kartično ili gotovinski. Iznos se plaća u skladu s tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati na lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podliježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun. Potpisivanjem ovog Ugovora, korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio iznajmljivača u skladu s procedurom o povratu vozila. Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da korisnik te kazne ne plati, Najmodavac će ih naplatiti korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima. Najmodavac zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu: a) najmoprimac, b)vozač 1 – za slučaj da najmoprimac odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila, c) vozač 2 - za slučaj da najmoprimac il vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila

5. Produžetak najma: U slučaju da je korisniku vozilo potrebno duže nego što je dogovoreno vrijeme najma, korisnik je dužan najmanje 24 sata prije završetka najma, dobiti pismenu suglasnost Najmodavca. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju Najmodavac zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi korisniku oduzeo predmetno vozilo. U slučaju kada korisnik vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

6. Kilometraža: Broj kilometara dok se Vozilo nalazi u najmu dogovorenom ovim Ugovorom o najmu, odredit će se očitavanjem tvornički instaliranog mjerača kilometara.

7. Gorivo: Sva vozila se iznajmljuju sa punim spremnikom goriva. Ako se vozilo iznajmi korisniku, isti se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kad vozilo napusti poslovnicu do vremena kad se vozilo vrati u poslovnicu Najmodavca. Najmodavac zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci Uprave.

8. Održavanje vozila: Korisnik pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako postoji u unajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Korisnik se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik mora obavijestiti Najmodavca i staviti vozilo na raspolaganje kako bi bilo moguće obaviti servis. Najmodavac korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo.

9. Kvarovi: Popravci i/ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog servisera uz prethodno pismeno odobrenje Najmodavca. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela. U SLUČAJU KVARA VOZILA U INOZEMSTVU, KORISNIK JE OBVEZAN KONTAKTIRATI POSLOVNICU RADI POPRAVKA. NAJMODAVAC ĆE REFUNDIRATI TROŠAK POPRAVKA PO PREDOČENJU ORIGINALNOG RAČUNA OVLAŠTENOG SERVISA I DIJELA VOZILA KOJI JE ZAMIJENJEN ZBOG KVARA.

10. Dokumenti: Sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. Korisnik se drži odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da Korisnik izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i slično, Korisnik će snositi troškove izrade novih po cijenama definiranim cjenikom.

11. Osiguranje putnika: Za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koji se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane vozilom Najmodavca.

12. Osiguranje vozila i šteta: Sva vozila nad kojima Najmodavac ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi. CDW odbitna franšiza ovisi o modelu vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave Najmodavca i navedena je niže u cjeniku. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta najma, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog ili djelomičnog iznosa vrijednosti, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom CDW+ nadoplatom određenom po aktivnoj tarifi Najmodavca. CDW osiguranje i CDW+ dnevna nadoplata osiguranja niti u kojem slučaju ne pokriva sljedeće neoslobodive štete:

-štetu na gumama
-štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
-štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem vozila
-štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
-štetu koju je napravio neovlašteni vozač
-bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji

Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. Najmodavac neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete. Korisnik se obavezuje podmiriti sve gore navedene neoslobodive štete nastale na vozilu Najmodavca za vrijeme dok je isti koristio navedeno vozilo.

13. CDW osiguranje vozila i štetne franšize: CDW osiguranje s učešćem u šteti pokriva dio štete nastale na vozilu za vrijeme trajanja najma, koji prelazi iznos štetne franšize. CDW osiguranje je za sva vozila uključeno u cijenu, te u slučaju štete Korisnik plaća iznos popravka štete do visine štetne franšize ovisno o kategoriji vozila. Potpuni otkup štetne franšize, tj. CDW+ pri ugovaranju najma nije moguće doplatiti za vozila snage preko 200kW.
Iznosi štetne franšize su:
a) 1000 EUR za kategorije automobila mini klase (npr. Smart, Audi A1) i skutere;
b) 2000 EUR za kompaktnu klasu (npr. VW Golf, Mercedes A klase, Audi A3 sportback) i motocikle;
c) 4000 EUR za srednju, visoku, SUV, i sportsku klasu (npr. Audi A6, Mercedes S, BMW M2, M4, Porsche Panamera, 911);
d) 8000 EUR za supersportsku klasu (npr. Lamborghini, Ferrari, Mclaren);

14. Požar i krađa: Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu nemarom ili u slučaju da je korisnik na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru. U slučaju požara vozila Korisnik odgovara za nastalu štetu do visine CDW štetne franšize. U slučaju krađe vozila, Korisnik mora Najmodavcu predati prometnu dozvolu kako bi odgovarao do visine CDW štetne franšize, jer u slučaju da je prometna dozvola otuđena s vozilom, puni trošak novonabave vozila snosi Korisnik.

15. Oštećenja: Svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici Najmodavca koja je iznajmila vozilo te se korisnik obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora se popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u poslovnicu koja je iznajmila vozilo. Korisnik je dužan surađivati u istrazi i postupku obrade nezgode. Korisnik se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ako bude nužno, korisnik će dobiti zamjensko vozilo.

16. Gubitak imovine: Najmodavac se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine korisnika ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem ovog ugovora, korisnik se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane Najmodavca u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

17. Promjene Ugovora o najmu: Niti jedan uvjet i odredba ovog ugovora ne može se mijenjati ili odbaciti bez pismene suglasnosti Najmodavca.

18. Kontrola i oduzimanje vozila te raskid ugovora: Svi zaposlenici Najmodavca imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici su ovlašteni oduzeti vozilo. Najmodavac bezuvjetno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužan nadoknaditi štetu korisniku.

19. Prometni prekršaji: Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne prekršaje učinjene tokom najma.

20. Najmoprimac se obvezuje: a) da neće pušiti u Vozilu; b) da će podmiriti troškove kemijskog čišćenja i pranja Vozila ako je netko pušio u Vozilu ili je došlo do prolijevanja tekućina ili hrane koje su ostavile trag, miris, ili slično; c) da će Vozilo, kad ga ne koristi, obavezno zaključati i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila, te zatvoriti krov ili krovni otvor ako na Vozilu postoji.

21. Podaci Najmodavca: U ovim uvjetima Najmodavac tj. "Classe rent a car" je definiran kao tvrtka Eurodom d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Pavlovac 1, OIB: 77177913856, i čija je jedna od poslovnih djelatnosti iznajmljivanje vozila.

22. Odgovornost Najmodavca: Najmodavac nije odgovoran za štetu, koja bi Najmoprimcu ili trećim osobama mogla nastati uslijed uporabe Vozila.

23. Suglasnost sa uvjetima ugovora: Korisnik svojim potpisom na prvoj stranici ugovora bezuvjetno prihvaća naveden uvjete najma te jamči točnost svih navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Rijeci za slučaj sudskog spora.